O nas

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Sanoku z dnia 2 lipca 2009 roku tworzy się z dniem 1 września 2009 roku placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku, w skład którego wchodzą:

 • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku,
 • Liceum

Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego tworzą Zespół o nazwie:
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
RCRE realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Cele i zadania RCRE:
1. Organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych.
2. Kształcenie młodzieży i dorosłych na poziomie średnim w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych
3. Organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:

 • organizowanie programowych praktyk zawodowych,
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,
 • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie), na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego,
 • organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych, zajęć technicznych w szkołach podstawowych, liceach technicznych i ogólnokształcących,
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, technicznymi i innymi placówkami,
  o organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia,
 •  współpraca z innymi ośrodkami tego typu w kraju i za granicą.
 • prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem własnej bazy.
 

Aby pełniej i lepiej realizować swoje cele i zadania RCRE współpracuje z:

 • Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie instrumentów rynku pracy ( szkolenia, doradztwa zawodowe, pośrednictwa pracy),
  Starostwem
 • Powiatowym w Sanoku,
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Delegaturą w Krośnie,
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie,
 • OHP w Sanoku,
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku,
 • Placówkami tego samego typu na terenie całego kraju,
 • Szkołami zawodowymi i średnimi,
 • Politechniką Rzeszowską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sanoku,
 • Zakładami pracy i innymi podmiotami gospodarczymi,
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie przy realizacji programów ZPORR
 

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku jest zespołem, który tworzą:
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku w skład którego wchodzą:

 •  Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku

2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Sanoku w skład którego wchodzą:

 • Ośrodek Szkolenia Spawaczy,
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców,
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowych Technologii
  • pracownia programowania i obsługi robota spawalniczego,
  • pracownia cięcia plazmowego,
  • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
  • Pracownia gięcia materiałów
 • Stacja Kontroli Pojazdów
 • Kadra RCRE
 • Sekretariat
 • Administracja

….