Centrum Kształcenia Zawodowego

W koncepcjach i programach reformowania polskiego systemu edukacji zawodowej znaczącą rolę w organizacji i prowadzeniu procesów kształcenia praktycznego uczniów oraz uzupełnianiu lub osiąganiu kwalifikacji zawodowych pełnią placówki spełniające odpowiednie warunki technodydaktyczne i kadrowe. należą do nich przede wszystkim Centra Kształcenia Praktycznego, które od 1996 roku powstają jako placówki prowadzące działalność zorientowaną na doskonalenie jakości szkolnej edukacji zawodowej, między innymi, poprzez optymalizację procesów kształcenia praktycznego.

W modelu CKP zakłada się inne podejście do organizacji kształcenia praktycznego uczniów, w którym uwzględnia się możliwość jego prowadzenia również w formie zajęć laboratoryjnych. Takie rozwiązanie nie eliminuje możliwości realizacji zadań usługowych Centrum, a także prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia i doskonalenia oraz ich rozliczania w formie środków specjalnych. Centra Kształcenia Praktycznego, wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, mogą organizować procesy kształcenia uczniom wszystkich szkół z regionu prowadzących kształcenie zawodowe, a także organizować procesy doskonalenia umiejętności nauczycieli kształcenia prozawodowego i zawodowego oraz realizować doskonalenie zawodowe dorosłych w różnych formach kursowych.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku jest jedną z pierwszych tego typu placówek w kraju powołaną w dniu 1.10.1996r. przez Kuratora Oświaty w Krośnie w uzgodnieniu z Ministerstwem Mdukacji Narodowej.
21 sierpnia 2003 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku na podstawie uchwały zarządu powiatu sanockiego nr. 130/2003 włączyło w swoje struktury Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych (ZS Nr.2) oraz Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych (ZS Nr.3). Z połączenia zlikwidowanych Warsztatów Szkolnych obydwu szkół powstały Warsztaty Centrum-Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku, które przejęły całość zadań produkcyjnych i usługowych poprzednich warsztatów. Zajęcia praktyczne uczniów powyższych szkół odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku.
Równocześnie CKP w Sanoku realizuje zadania w zakresie oświaty dorosłych organizując różnego rodzaju kursy dokształcające lub przekwalifikujące.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Sanoku z dnia 2 lipca 2009 roku tworzy się z dniem 1 września 2009 roku placówkę kształcenia ustawicznego o nazwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku, które wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego tworzą Zespół o nazwie:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
1 września 2019 roku Centra Kształcenia Praktycznego zostały zastąpione przez Centra Kształcenia Zawodowego