Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa podstrony
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Do zadań CKU należy:

1. kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych
2. doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy
3. przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności zawodowych na najwyższym poziomie jakości
4. współpraca z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr
5. opracowywanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych oraz organizacyjnych w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych
6. gromadzenie informacji naukowo-technicznych dla potrzeb kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonych przez Centrum.

CKU realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:

1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu
2. stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań
3. zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kształci osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową (8-klasową) w profilu:
– ogólnym

Czas trwania nauki:
– cztery lata

zajęcia:
– co drugi tydzień w piątki i soboty