Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE ZAKAZU


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

zakaz ruchu w obu kierunkach - zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy

zakaz wjazdu - zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

zakaz wjazdu autobusów

zakaz wjazdu motocykli

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych - zakaz ruchu:
- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczające 3,5 t.
- ciągników samochodowych
- pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
- ciągników rolniczych
- pojazdów wolnobieżnych

zakaz wjazdu ciągników rolniczych - zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą - zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

zakaz wjazdu rowerów - zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów

zakaz wjazdu motorowerów

zakaz wjazdu wózków rowerowych - zakaz ruchu rowerów wielośladowych

zakaz wjazdu wózków ręcznych

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi - zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi - zakaz ruchu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposoby ich przewozu

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę - zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m

zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m

zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

zakaz wjazdu pojazdów o nacisk osi większym niż ...t - zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku

stop - zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem; obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą

zakaz skręcania w lewo - ponadto znak ten zabrania zawracania

zakaz skręcania w prawo

zakaz zawracania - zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie

koniec zakazu zawracania - odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem

zakaz wyprzedzania -zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe - zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
- samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
- ciągnikiem samochodowym
- pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

koniec zakazu wyprzedzania

koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

zakaz używania sygnałów dźwiękowych - zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu

koniec używania sygnałów dźwiękowych

pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się

stój - kontrola celna - obowiązek zatrzymania się; zamiast napis „cło - zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy: „kontrola graniczna”, „rogatka uszkodzona”, „sygnalizacja uszkodzona”, „wjazd na prom”, „kontrola drogowa” lub „pobór opłat” - odpowiednia do przyczyny zatrzymania

ograniczenie prędkości

koniec ograniczenia prędkości

zakaz postoju - dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczone pod nim tabliczce

zakaz zatrzymywania się

zakaz postoju w dni nieparzyste - oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24

zakaz postoju w dni parzyste - oznacza zakaz postoju pojazdów w dni parzyste miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24

strefa ograniczonego postoju - wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku

koniec strefy ograniczonego postoju

zakaz ruchu pieszych - zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony

koniec zakazów

strefa ograniczonej prędkości

koniec strefy ograniczonej prędkości